Projekty participativního rozpočtu 2017

Realizace projektů participativního rozpočtu 2017/2018

18. 12. 2018

Sedm z deseti projektů z pilotního ročníku bylo realizováno v průběhu letošního léta a podzimu. Na Plešivci byly po dohodě s předkládajícími maminkami instalovány nové herní prvky - věž na street workout pro děti od 12 let a menší prolézačka. Novou prolézačku mají děti i na sídlišti na Nádražním Předměstí, kde byl rozpočet použit i na opravu stávajících herních prvků.

Na Horní Bráně mohli obyvatelé trávit letní večery u nového piknikového setu, na dětském hřišti přibyly lavičky a v ulici Za Tiskárnou si sousedé uspořádali z participativního rozpočtu sousedskou slavnost s grilováním. Vyšný se dočkalo úpravy a oplocení kontejnerové stání na Rasovně a v plánu je ještě kolem místa vysadit živý plot. A pro domoradickou náves je zpracovaná dopravní studie, která prověřila technickou proveditelnost okružní křižovatky.

Vybudování odpočinkového místa u potoka v Nových Dobrkovicích je naplánováno, až bude dokončena rozsáhlá rekonstrukce sítí a komunikací, která zde aktuálně probíhá. V současné době se také zpracovává územní studie veřejného prostranství u Vltavy, proto projekt vytvoření vstupu do řeky, který loni vyhrál v Novém Spolí, je odložen, než bude tato architektonická studie hotová.

Realizace mlhoviště na Špičáku byla nakonec zamítnuta, neboť se prokázalo, že by provoz nebyl z technických důvodů možný. O neproinvestované prostředky byl proto v 2. ročníku PR 2017/2018 navýšen participativní rozpočet této městské části.

20. 6. 2018

Na realizaci vítězných projektů z prvního ročníku pracují jednotlivé odbory městského úřadu ve spolupráci s předkladateli. Na Horní Bráně byly k dětskému hřišti přidány lavičky a piknikové sety, na další hřiště jsou objednány herní prvky, v Novém Spolí je vybrán projektant, který připravuje vstup do řeky, a kontejnerová stání ve Vyšném také čekají na montáž plotu.

V Nových Dobrkovicích aktuálně probíhá rozsáhlá rekonstrukce inženýrských sítí, veřejného osvětlení a komunikací, proto odpočinkové místo u potoka, které sem obyvatelé v rámci participativního rozpočtu vybrali, přibude až v příštím roce tak, aby bylo v souladu s celkovou revitalizací této oblasti.

Diskuze o realizaci se svedla kolem mlhoviště u kina na Špičáku. Původně plánovaný zdroj vody z objektu kina nelze využít a jakékoliv jiné řešení by realizaci neúměrně prodražilo. „Proto jsme po projednání s předkladatelkou přistoupili k tomu, že se mlžítko realizovat nebude a alokovaná částka 33 968 korun pro Špičák se z loňska přesune a připočte k částce participativního rozpočtu 2018/2019," objasnil místostarosta. K tomuto řešení město přistoupilo i proto, že mlhoviště u kina získalo v hlasování pouze tři hlasy.

Pilotní ročník participativního rozpočtu 2017/2018 zná vítězné projekty

11. 12. 2017 Krumlovská veřejnost hlasováním rozhodla o projektech, které budou v roce 2018 realizovány v rámci prvního ročníku participativního plánování. Náměty předkládali a rozhodovali o nich sami Krumlováci. Do hlasování se zapojilo na dvě stě obyvatel, kteří rozdělili půl milionu korun deseti projektům.

Zapojit veřejnost do plánování a rozhodování o dění ve městě je hlavním smyslem projektu participativního rozpočtu, se kterým Český Krumlov začal začátkem května 2017. Sesbíral nápady obyvatel a za účasti odborníků a předkladatelů postoupilo do finále 25 projektů z osmi městských částí.

Celkem se do hlasování zapojilo 215 lidí, kteří mohli svůj hlas dát pouze projektům v lokalitě, kde mají trvalé bydliště. Princip hlasování spočíval v rozdělování peněz jednomu nebo více projektům, až do výše vyčleněné částky pro danou oblast. Tento rok zastupitelstvo vyčlenilo participativnímu rozpočtu 500 000 korun + bonusových 50 000 korun připadne do dalšího ročníku městské části, kde se zapojilo procentuálně nejvíce obyvatel. Vítěznou částí jsou Nové Dobrkovice, kde se účastnilo celkem 5,26 % lidí.

„Máme za sebou první ročník, který nám ukázal cestu, co je třeba do budoucna upravit, změnit, vylepšit. Občané projevili zájem, což pro město znamená, že budeme dál v projektu pokračovat a počítáme i s postupným navyšováním peněz do participativního rozpočtu," shrnul průběh participativního plánování místostarosta Josef Hermann.

VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ - PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET 2017/2018

V Domoradicích lidé rozhodovali o rozdělení částky 79 830 korun, kterou přidělili vítěznému návrhu na zpracování dopravní studie, která bude řešit přechod křižovatky na domoradickém náměstíčku.

Obyvatelé Horní Brány rozhodovali o rozdělení 77 905 korun. První tři vítězné příčky obsadily projekty na umístění stolu s lavičkami na veřejném prostranství za 10 000 Kč, sousedská slavnost pro obyvatele ulice Za Tiskárnou za 5 000 korun a úprava dětského hřiště u Příkré ulice a prostoru U Nových domovů. Protože projekt hřiště skončil na třetím místě, nelze jej realizovat v plné částce pro oblast, kterou navrhoval předkladatel. Připadnou tak na něj zbývající peníze v rozpočtu, tj. 62 905 Kč.

Obyvatelé Latránu a sídliště Špičák měli k hlasování jeden projekt na vybudování mlhoviště v prostoru u kina v celkové částce 33 968 korun.

O jednom námětu mohli hlasovat také v Nových Dobrkovicích, tady bude zřízené odpočinkové místo u potoka za 23 550 korun. Nové Dobrkovice čeká v příštím roce rozsáhlá rekonstrukce vodovodu a kanalizace, veřejného osvětlení a místních komunikací, projekt odpočinkového místa se bude realizovat až následně v souladu koncepce dané lokality.

V Novém Spolí se rozhodovalo o rozdělení 35 810 korun, které obyvatelé přidělili na vytvoření vstupu do řeky Vltavy.

Revitalizaci dětského hřiště na sídlišti mezi domy čp. 106 a 109 jednoznačně preferují obyvatelé Nádražního Předměstí. Částka vyhrazená v participativním rozpočtu pro tuto lokalitu činí 92 890 korun. Opravou projde stávající pískoviště a dětské herní prvky.

Víc jak polovina lidí na Plešivci odhlasovala 100 530 korun také na revitalizaci a rozšíření herních a odpočinkových zón na sídlišti. Navrhovatelé předložili projekt s dlouhodobým charakterem, jehož první fáze upravuje prostor u basketbalového hřiště a pískoviště u domů čp. 372 a 373. Modernizace herních ploch zvýší nabídku volnočasových aktivit a poslouží k všestrannému rozvoji pohybu dětí i dospělých.

Ve Vyšném získaly oba projekty shodně 50 % hlasů. Protože s jedním z nich, tj. další etapou prořezání ovocných stromů počítá již v příštím roce v rámci běžného rozpočtu Odbor životního prostřední a zemědělství, připadnou peníze z participativního rozpočtu ve výši 33 274 korun na návrh úpravy stávajících kontejnerových stání na Rasovně.

Jedinou lokalitou, kde pro letošek nevzešel žádný projekt, je Slupenec. Navrhované projekty z této části nesplňovaly podmínky participativního rozpočtu, tj. mnohonásobně převyšovaly alokovanou částku pro tuto oblast, nebyly v souladu s územním plánem, nebo nebyly realizovatelné na městském majetku. Částka pro Slupenec se proto přesouvá do příštího ročníku participativního rozpočtu.

CO DÁL?

Vítězné projekty byly předloženy ke schválení Zastupitelstvu města Český Krumlov a zapracovány do rozpočtu 2018, kdy se budou realizovat. Realizaci investičních akcí zajistí příslušný odbor městského úřadu, komunitní, volnočasové projekty apod. si realizuje předkladatel a příslušný odbor městského úřadu zajišťuje financování akce.

VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ V MĚSTSKÝCH ČÁSTECH PRO JEDNOTLIVÉ PROJEKTY

Domoradice

Bezpečnostní řešení křižovatky u návsi: 86 %
Přechod pro chodce v Tovární ul.: 14 %

Horní Brána

Mobiliář na veřejném prostranství: 38 %
Sousedská slavnost pro obyvatele ulice Za Tiskárnou: 33 %
Úprava dětského hřiště a prostoru U Nových domovů: 28 %
Pétanque na Horní Bráně: 18 %
Toalety u Hornobránského rybníka: 15 %
Retardéry v Kaplické ulici: 13 %
Mlhoviště pro horké dny: 10 %
Pódium u rybníka: 8 %
Miniparčík v Zátiší: 8 %

Latrán (Špičák)

Mlhoviště u kina: 100 %

Nádražní Předměstí

Revitalizace dětského hřiště na sídlišti: 77 %
Úprava přechodu pro chodce na sídlišti Vyšný: 9 %
Průchod pro pěší: 9 %
Městský mobiliář na sídlišti: 7 %
Dětské hřiště na sídlišti Vyšný u domu čp. 111: 7 %

Nové Dobrkovice

Odpočinkové místo u potoka: 100 %

Nové Spolí

Vytvoření vstupu do řeky: 64 %
Úprava sportovního hřiště: 36 %

Plešivec

Revitalizace a rozšíření herních a odpočinkových zón: 55 %
Osvětlení u garáží: 42 %
Městský mobiliář pro sídliště: 3 %

Vyšný

Kontejnerová stání Rasovna: 50 %
Pěkné jabloně: 50 %

Slupenec

       - 

Pilotní rok 2017/2018

Český Krumlov s realizací participativního rozpočtu začal v letech 2017/2018. Zastupitelstvo města schválilo na projekty pilotního ročníku vyčlenit částku 500 000 korun. Bonusem, pro tu část města, kde se do hlasování zapojí procentuálně nejvíce obyvatel, bylo dalších 50 000 korun do participativního rozpočtu na projekty dalšího ročníku.

Území města bylo rozděleno do devíti částí, pro které pak byla z půl milionu vyčleněna konkrétní částka podle předem stanoveného klíče. Sestává z pevné částky 20 000 korun, k níž je připočtena proměnná částka podle počtu obyvatel. Konkrétní rozdělení je následující:

Tabulka městských částí pro participativní rozpočet

Veřejnost mohla sama navrhnout, zda oblast potřebuje finance na projekty investiční (úpravy prostranství či mobiliáře) nebo tzv. měkké projekty (koncerty, sousedská setkávání apod.). Investiční projekty musely být navrženy v souladu s územním plánem a realizovány na majetku města (resp. předem by měly být vyřešeny majetkoprávní vztahy). Vítězné projekty investičního charakteru budou doprovázeny příslušným odborem městského úřadu. Komunitní aktivity by naopak měly být realizovány přímo navrhovateli projektů. V každém případě se nejednalo o dotační program a navrhovatel projektu není příjemce finanční podpory.

V pilotním roce bylo z participativního rozpočtu vyčleněno centrum města, území městské památkové rezervace. Jeho rozvoj je dlouhodobě podporován prostřednictvím jiných zdrojů, např. programu regenerace městských památkových zón a rezervací.

A CO SE STANE S PROJEKTY, KTERÉ NESPLŇOVALY PODMÍNKY?

Třebaže některé z podaných podnětů neodpovídaly pravidlům, nebyly například navrženy na majetku města, nebo mnohonásobně převyšovaly daný rozpočet, bude se město Český Krumlov snažit, zařadit tyto investice do svého rozpočtu pro následující roky. „Podmínky pro realizaci projektů z participativního rozpočtu jsou dané a pro tento rok neměnné. Nicméně město nechce opustit smysluplné projekty, které zaslali občané. Proto se budeme snažit najít jiné cesty, jak projekty realizovat v rámci aktivit městského úřadu a jeho běžného rozpočtu," uvedl místostarosta Josef Hermann.

Město Český Krumlov tímto počinem přistoupilo k realizaci prvního z projektů Akčního plánu města Český Krumlov, jenž byl připraven v úzké spolupráci s českokrumlovskou veřejností v rámci aktivit Krumlov sobě - Tvořme Krumlov spolu.

KONTAKT

Navrhovatelé projektů se mohou s případnými dotazy obracet na Radku Ondriášovou, vedoucí Odboru financí Městského úřadu v Českém Krumlově; tel.: 380 766 250, e-mail: radka.ondriasova@mu.ckrumlov.cz