Participativní rozpočet 2022/2023

Město Český Krumlov oslovilo občany města, aby si navrhli, co jim ve městě schází, co by chtěli upravit, vylepšit. Českokrumlovská veřejnost má tímto možnost sama navrhnout konkrétní projekty a v následném hlasování rozhodnout, který z návrhů bude financován z tzv. participativního rozpočtu. Přípustné jsou projekty investičního charakteru, ale i komunitní aktivity pro místní obyvatelstvo.

Město Český Krumlov tímto počinem přistoupilo k realizaci prvního z projektů Akčního plánu města Český Krumlov, jenž byl připraven v úzké spolupráci s českokrumlovskou veřejností v rámci aktivit Krumlov sobě - Tvořme Krumlov spolu.

Zvítězilo zvelebení prostranství před kinem

Obyvatelé rozhodli o nových projektech, které budou realizovány v rámci participativního rozpočtu. Milion korun rozdělili pro čtyři projekty.

Do šestého ročníku participativního rozpočtu, ve kterém sami obyvatelé přicházejí s nápady, čím vylepšit okolí svých domovů, přišlo dvacet čtyři námětů. Z návrhů následně odborná komise vybrala deset projektů, které splňovaly podmínky participativního rozpočtu a postoupily tak do hlasování.

Hlasováním vybrali Krumlováci finální čtveřici projektů, které nyní čeká realizace. Celkem se do hlasování zapojilo 643 obyvatel. Každý mohl hlasovat pouze pro jeden projekt.

Nejvíce Krumlováky zaujal projekt na úpravu prostoru před kinem Luna na Špičáku, který se se 197 hlasy umístil na prvním místě. Projekt navrhuje zvelebení prostranství tím, že se sem umístí lavičky, opraví vodotrysk a případně přidá zeleň. Dalším vítězným návrhem je revitalizace a rozšíření herních a odpočinkových zón na Plešivci. Mezi vítěznou trojku patří také projekt „živého dopravního hřiště“, který spočívá v pořízení koloběžek, tříkolek a čtyřkolek, které budou dětem k dispozici na dopravním hřišti u Domu dětí a mládeže. Posledním vítězným námětem je zpracování projektové dokumentace na obnovu kapličky na návsi v Domoradicích. Na realizaci vítězných projektů začne úřad ve spolupráci s předkladateli pracovat v nejbližší době.

Počet hlasů pro jednotlivé projekty najdete zde.

Šestý ročník participativního rozpočtu rozdělí na projekty občanů milion korun

Jeden milion korun. To je částka, kterou se rozhodli krumlovští zastupitelé vyčlenit na projekty, které budou letos opět obyvatelé sami navrhovat a rozhodovat hlasováním o jejich realizaci.  

Participativní rozpočet se pomalu stává součástí života Českého Krumlova a pomáhá k zapojení a vtažení většího počtu občanů města, organizací působících na území města a podnikatelů do rozhodování a přípravy dění ve městě.

Tímto projektem město usiluje o zlepšení komunikace a vytvoření sounáležitosti, kdy si sami obyvatelé navrhují projekty dle svých zájmů a aktivit, o jejichž realizaci potom také hlasují.

Občané své náměty a projekty předkládali od 1. října do 30. listopadu 2022. Celkem přišlo 24 projektů, které odborná komise posoudila z hlediska realizovatelnosti. Do hlasování postoupilo 10 projektů, pro které mohli obyvatelé Českého Krumlova hlasovat od 1. do 19. února 2023

Zásady 6. ročníku participativního rozpočtu

 • V rozpočtu města na rok 2023 bude na zajištění realizace vítězných projektů vyčleněna částka 1.000.000 Kč. 
 • Správní území města je bráno jako jeden celek včetně území MPR.
 • Projekty financované z participativního rozpočtu musí být veřejně přístupné a dostupné všem obyvatelům (děti, dospělí, senioři, zdravotně postižení atd.).
 • Předpokládané výdaje každého navrhovaného projektu musí být maximálně ve výši celkové alokované částky participativního rozpočtu, tedy 1 000 000 Kč, a optimální doba realizace max. 1 rok.
 • Je možné navrhovat investiční i neinvestiční projekty na celém území města, nesmí být ovšem v kolizi s jinými projekty.
 • Navrhovány mohou být také projekty spolufinancované z dalších zdrojů (např. sponzorování), příspěvek města by v takovém případě byl poskytován do výše záměru po odečtení příspěvků z jiných zdrojů.
 • Investiční projekty musí být v souladu s územním plánem města, případně s dalšími koncepcemi, územními, urbanistickými a architektonickými studiemi, případně investičními záměry města, zároveň musí být realizovány na majetku ve vlastnictví města (nebo musí být předem vyřešeny majetkoprávní vztahy).
 • Vybrané projekty investičního charakteru budou zajištěny příslušným odborem městského úřadu
 • Vybrané projekty tzv. měkké – tedy komunitní, společenské a volnočasové aktivity budou zajišťovány přímo navrhovateli, příslušný odbor městského úřadu zajistí zejména financování realizace.
 • Nejedná se o grantový program, navrhovatel projektu není příjemcem podpory.
 • Projekty mohou navrhovat občané starší 15 let s trvalým pobytem v Českém Krumlově.
 • Každý občan může navrhnout nejvíce 2 projekty.
 • O výběru prostřednictvím webové aplikace mohou hlasovat občané starší 15 let s trvalým pobytem v Českém Krumlově (oprávněnost hlasovat bude ověřována).
 • Každý může hlasovat pouze pro jeden projekt.
 • Realizovány jsou projekty dle pořadí z hlasování sestupně takovým způsobem, aby byla vyčerpána částka co nejvíce se blížící přidělenému 1 mil. Kč.
 • Případné nevyčerpané prostředky se nepřevádí.

Sběr námětů

Sběr projektových námětů probíhal od 1. řína do 30. listopadu 2022 prostřednictvím online formuláře. 

Hlasování

Probíhá od 1. do 19. února 2023

Historie

Pro první tři ročníky participativního rozpočtu bylo území města rozděleno na 9 částí, tedy Domoradice, Horní Brána, Nádražní Předměstí, Nové Dobrkovice, Plešivec, Nové Spolí, Vyšný, Latrán a Slupenec, a z městského rozpočtu byla každý rok vyčleněna celková částka určená na realizaci vítězných projektů, konkrétně to bylo 500 000 Kč na rok 2018, 750 000 Kč na rok 2019 a 1 000.000 Kč na rok 2020. Občané mohli předkládat své návrhy, které by dle nich zlepšily kvalitu života v našem městě, a poté o nich hlasovali ti, kteří jsou starší 16 let a mají trvalý pobyt v té části, kam navrhovaný projekt územně spadal.   

V prvním ročníku v roce 2017 hlasovalo celkem 215 občanů o 25 návrzích a následně byly v roce 2018 realizovány vítězné projekty, například osazení mobiliáře u Nových Domovů, revitalizace dětského hřiště na sídlišti Vyšný nebo zpevnění a úprava kontejnerového stání Rasovna.

Ve dalším ročníku v roce 2018 bylo do hlasování o vítězných projektech zařazeno celkem 20 návrhů, o kterých nakonec svými hlasy rozhodlo 236 občanů města. V následujícím roce pak proběhly realizace těch v hlasování úspěšných, tedy třeba kovové cvičební prvky na Horní Bráně, venkovní fitness hřiště na plešivci nebo přístupová cesta Slupenec – Křížová Hora.

Třetí ročník začal v roce 2019 a k vyjádření občanům bylo dáno celkem 16 projektů. Ti rozhodli celkem 285 hlasy o vítězných návrzích určených k realizaci v letošním roce 2020, jmenujme například rozšíření odpočinkového místa v Nových Dobrkovicích, obnovení dětského koutku na Plešivci nebo sadové a parkové úpravy v lokalitě Na Lhotkách v Domoradicích

Již při rozběhu prvního ročníku participativního rozpočtu bylo určeno, že po ukončení přípravné fáze třetího ročníku bude provedeno zhodnocení dosavadního průběhu, na jehož základě bylo rozhodnuto, že 4. ročník bude zorganizován trochu jinak a s poněkud odlišnými pravidly a podmínkami než ty předchozí, i když základní smysl participativního rozpočtu zůstává zachován. Cílem je využít dobré i špatné zkušenosti z předchozích ročníku, zvýšit atraktivitu pro občany a podnítit jejich větší účast na tvorbě návrhů i na hlasování o nich.

Po zhodnocení dosavadního průběhu a ve snaze osvěžit krumlovský participativní rozpočet byla pro čtvrtý ročník nastavena jiná pravidla, z nichž těmi nejdůležitějšími bylo ponechání území města jako celku, možnost navrhnout i nákladnější projekt do výše celkově alokovaného jednoho milionu korun a hlasování až pro tři různé projekty. Následně se ukázalo, že to opravdu byly změny k lepšímu, oproti třetímu ročníku se v tom čtvrtém zvýšil počet návrhů (21) a zdvojnásobil se počet hlasujících (617), kteří rozdělili celkem 1468 hlasů. Uspěly nákladnější projekty jako jsou osvětlení u garáží na Plešivci za 490 tisíc korun i menší akce, třeba pamětní kámen na návsi v Domoradicích za 15 tisíc korun.

Pátý ročník participativního rozpočtu, pro který byl rovněž vyčleněn jeden milion korun probíhal dle stejných podmínek a pravidel jako předchozí.