Participativní rozpočet 2021/2022

Město Český Krumlov oslovilo občany a podnikatele jednotlivých částí města, aby si navrhli, co jim ve městě schází, co by chtěli opravit. Českokrumlovská veřejnost má tímto možnost sama navrhnout konkrétní projekty a v následném hlasování rozhodnout, který z návrhů bude financován z tzv. participativního rozpočtu. Přípustné jsou projekty investičního charakteru, ale i komunitní aktivity pro místní obyvatelstvo.

Město Český Krumlov tímto počinem přistoupilo k realizaci prvního z projektů Akčního plánu města Český Krumlov, jenž byl připraven v úzké spolupráci s českokrumlovskou veřejností v rámci aktivit Krumlov sobě - Tvořme Krumlov spolu.

Pátý ročník participativního rozpočtu rozdělí na projekty občanů milion korun

Jeden milion korun. To je částka, kterou se rozhodli krumlovští zastupitelé vyčlenit na projekty, které budou letos opět obyvatelé sami navrhovat a rozhodovat hlasováním o jejich realizaci.  

Participativní rozpočet se pomalu stává součástí života Českého Krumlova a pomáhá k zapojení a vtažení většího počtu občanů města, organizací působících na území města a podnikatelů do rozhodování a přípravy dění ve městě.

Tímto projektem usilujeme o zlepšení komunikace a vytvoření sounáležitosti s městem, kdy si sami obyvatelé navrhují projekty dle svých zájmů a aktivit, o jejichž realizaci potom také hlasují.

Občané mohli své náměty a projekty předkládat od 1. září do 31. října 2021 prostřednictvím on-line formuláře.

Zásady 5. ročníku participativního rozpočtu

 • v rozpočtu města pro rok 2022 je na zajištění realizace vítězných projektů vyčleněna celková částka 1 000 000 Kč (alokace);

Hlavními změnami oproti předchozím ročníkům jsou zejména tyto:

 • území města již není rozděleno na několik částí, ale je bráno jako jeden celek, občané tedy mohou navrhovat i hlasovat o návrzích i v jiných částech města, než kde mají trvalý pobyt;
 • navrhované projekty mohou mít hodnotu až 1 000 000 Kč, je tedy možná i realizace hodnotnějších projektů než dříve, kdy byl rozpočet návrhu omezen výší  prostředků určenou pro každou z 9 částí;
 • nově je do participativního rozpočtu zapojeno i centrum města;
 • nově je možné dát hlas až třem libovolným návrhům oproti jednomu dříve, pro vítězství tedy bude pravděpodobně potřebné větší množství hlasů a očekáváme zvýšení aktivity navrhovatelů a tedy zapojení většího množství občanů;
 • realizovány budou projekty dle pořadí z hlasování až do vyčerpání množství prostředků co nejvíce se blížícímu přidělenému milionu korun – například 5 akcí v hodnotě 500 tis. Kč, 250 tis. Kč, 200 tis. Kč, 30 tis. Kč a 15 tis. Kč, šanci nakonec uspět tedy mají projekty velké, střední i ty nejmenší. Návrhy mohou být investičního i neinvestičního charakteru a podávat je mohou fyzické i právnické osoby bez ohledu na místo trvalého bydliště nebo sídla, tedy i mimo území Českého Krumlova, naopak hlasovat pak mohou pouze občané s trvalým pobytem v Krumlově.

Projekty, které mohou být financovány z participativního rozpočtu:

 • veřejně přístupné projekty dostupné všem obyvatelům (děti, rodiče, dospělí, senioři, zdravotně postižení atd.);
 • přípustné jsou investiční i neinvestiční (tzv. měkké i tvrdé) projekty;
 • v případě projektů investičního charakteru musí být v souladu s územním plánem, příp. s dalšími koncepcemi, územními, urbanistickými a architektonickými studiemi či investičními záměry města;
 • předpokládané náklady projektu musí být maximálně ve výši alokace pro danou lokalitu;
 • v případě projektů investičního charakteru musí být realizovány na majetku města (příp. musí být předem vyjasněny a vyřešeny majetkoprávní vztahy);
 • nesmí být v kolizi s jinými projekty;
 • přípustné jsou projekty realizované na celém území města;
 • předpokládaná doba realizace je max. 1 rok;
 • navrženy mohou být rovněž projekty spolufinancované z dalších zdrojů (např. sponzorování);
 • vybrané projekty investičního charakteru budou zajištěny příslušným odborem městského úřadu;
 • tzv. měkké projekty – komunitní aktivity, společenské a volnočasové aktivity budou zajišťovány přímo navrhovateli projektu, příslušný odbor městského úřadu zajistí zejména financování akce;
 • nejedná se o grantový program, navrhovatel projektu není příjemcem podpory;
 • projekty mohou navrhovat jakékoliv fyzické či právnické osoby bez ohledu na trvalé bydliště;
 • projekty jsou předkládány na strukturovaném elektronickém formuláři;
 • o výběru projektu budou rozhodovat hlasováním obyvatelé s trvalým bydlištěm v dané oblasti starší 16 let, oprávněnost hlasujících bude ověřována;
 • hlasování proběhne prostřednictvím webové aplikace;
 • realizovány jsou projekty v pořadí vzešlém z hlasování s maximálním využitím vyčleněných prostředků.

Sběr námětů

Sběr projektových námětů, tedy toho, co chtějí obyvatelé ve své části města udělat, např. upravit posezení mezi domy, nebo uspořádat sousedskou slavnost apod. probíhalo od 1. září do 31. října 2021. 

Náměty bylo možné zasílat prostřednictvím ONLINE FORMULÁŘE. Náměty na projekty v jednotlivých městských částech mohli navrhovat občané a podnikatelé bez ohledu na trvalé bydliště.

Hlasování

Popularizaci projektů si předkladatelé zajišťují především sami. Město bude projekty prezentovat souhrnně prostřednictvím webových stránek www.KrumlovSobe.cz. Je na každém z předkladatelů, aby přesvědčil sousedy, proč mají hlasovat právě pro daný záměr.

Hlasování probíhá od 1. února do 15. února 2022 pouze elektronickou formou ZDE

Historie

Pro první tři ročníky participativního rozpočtu bylo území města rozděleno na 9 částí, tedy Domoradice, Horní Brána, Nádražní Předměstí, Nové Dobrkovice, Plešivec, Nové Spolí, Vyšný, Latrán a Slupenec, a z městského rozpočtu byla každý rok vyčleněna celková částka určená na realizaci vítězných projektů, konkrétně to bylo 500 000 Kč na rok 2018, 750 000 Kč na rok 2019 a 1 000.000 Kč na rok 2020. Občané mohli předkládat své návrhy, které by dle nich zlepšily kvalitu života v našem městě, a poté o nich hlasovali ti, kteří jsou starší 16 let a mají trvalý pobyt v té části, kam navrhovaný projekt územně spadal.   

V prvním ročníku v roce 2017 hlasovalo celkem 215 občanů o 25 návrzích a následně byly v roce 2018 realizovány vítězné projekty, například osazení mobiliáře u Nových Domovů, revitalizace dětského hřiště na sídlišti Vyšný nebo zpevnění a úprava kontejnerového stání Rasovna.

Ve dalším ročníku v roce 2018 bylo do hlasování o vítězných projektech zařazeno celkem 20 návrhů, o kterých nakonec svými hlasy rozhodlo 236 občanů města. V následujícím roce pak proběhly realizace těch v hlasování úspěšných, tedy třeba kovové cvičební prvky na Horní Bráně, venkovní fitness hřiště na plešivci nebo přístupová cesta Slupenec – Křížová Hora.

Třetí ročník začal v roce 2019 a k vyjádření občanům bylo dáno celkem 16 projektů. Ti rozhodli celkem 285 hlasy o vítězných návrzích určených k realizaci v letošním roce 2020, jmenujme například rozšíření odpočinkového místa v Nových Dobrkovicích, obnovení dětského koutku na Plešivci nebo sadové a parkové úpravy v lokalitě Na Lhotkách v Domoradicích

Již při rozběhu prvního ročníku participativního rozpočtu bylo určeno, že po ukončení přípravné fáze třetího ročníku bude provedeno zhodnocení dosavadního průběhu, na jehož základě bylo rozhodnuto, že 4. ročník bude zorganizován trochu jinak a s poněkud odlišnými pravidly a podmínkami než ty předchozí, i když základní smysl participativního rozpočtu zůstává zachován. Cílem je využít dobré i špatné zkušenosti z předchozích ročníku, zvýšit atraktivitu pro občany a podnítit jejich větší účast na tvorbě návrhů i na hlasování o nich.

Po zhodnocení dosavadního průběhu a ve snaze osvěžit krumlovský participativní rozpočet byla pro čtvrtý ročník nastavena jiná pravidla, z nichž těmi nejdůležitějšími bylo ponechání území města jako celku, možnost navrhnout i nákladnější projekt do výše celkově alokovaného jednoho milionu korun a hlasování až pro tři různé projekty. Následně se ukázalo, že to opravdu byly změny k lepšímu, oproti třetímu ročníku se v tom čtvrtém zvýšil počet návrhů (21) a zdvojnásobil se počet hlasujících (617), kteří rozdělili celkem 1468 hlasů. Uspěly nákladnější projekty jako jsou osvětlení u garáží na Plešivci za 490 tisíc korun i menší akce, třeba pamětní kámen na návsi v Domoradicích za 15 tisíc korun.

Pátý ročník participativního rozpočtu, pro který byl rovněž vyčleněn jeden milion korun probíhá dle stejných podmínek a pravidel jako předchozí.