Participativní rozpočty získávají v posledních letech stále větší oblibu radnic i občanů. Město Český Krumlov aktuálně připravuje již šestý ročník. Podstatou participativního rozpočtu je vyčlenění určité částky z městského rozpočtu na realizaci návrhů, které předkládají a rozhodují o nich obyvatelé města.

Projekty participativního rozpočtu 2020

Ozdobení vzrostlé borovice na spodním Plešivci vánočním osvětlením. Jde o frekventovanou křižovatku, kde se pohybují lidé z nejobydlenějšího sídliště. Ozdobený strom od 1. adventní neděle do Tří králů bude dělat radost dětem i dospělým.

Umístění projektu:  Plešivec, ulice 5. května před panelovým domem č.p. 238

Projekt "Nasvícení vánočního stromu na Plešivci", umístění projektu, obrazová dokumentace č. 1

Náklady projektu:  50 000 Kč

Osazení veřejného osvětlení k cestě ke garážím na sídlišti Plešivec.

Stav projektu: Je stanoveno rozhodnutí stavebního úřadu (územní souhlas), běží lhůta na nabytí právní moci a je připravována veřejná zakázka, která bude vyhlášena, až nabyde pravomocné rozhodnutí k realizaci.

Umístění projektu:  u garáží na Plešivci u ulic Zvonková a Luční

Projekt "Osvětlení u garáží na sídlišti Plešivec", umístění projektu, obrazová dokumentace č. 1

Náklady projektu:  490 000 Kč

Realizace projektu veřejného osvětlení kolem Hornobránského rybníka je navrhováno za účelem zajištění bezpečnosti a ochrany osob, soukromého či veřejného majetku v dosud neosvětleném prostranství.

Umístění projektu:  hlavní hráz Hornobránského rybníka od restaurace "Na Hrázi" k ulici Křížová u Nových domovů, č. parcely 1320/1

Projekt "Veřejné osvětlení na hrázi Hornobránského rybníka", umístění projektu, obrazová dokumentace č. 1

Náklady projektu:  400 000 Kč

Úprava povrchu parkovací plochy v ulici Za Nádražím a zjištění možností rozšíření parkování

V ulici Za Nádražím, za domem č.p. 252 se nachází plocha na parkování, která je určena obyvatelům domu č.p. 252, ale může být využita i pro obyvatele domů č.p. 210-213 a 241. V neposlední řadě na tomto místě parkují i majitelé přilehlých zahrádek.

Stav a velikost plochy již kvalitativně neodpovídá současným potřebám. Po dešti se z pozemku stává jedna velká bahnitá plocha.

Cílem projektu je především zpevnění míst na okrajové části plochy, pokládka vhodného materiálu a hledání možností pro rozšíření této plochy o další parkovací místa.

Umístění projektu:  Český Krumlov, 1519/6

Projekt "Úprava povrchu parkovací plochy Za Nádražím", umístění projektu, obrazová dokumentace č. 1

Náklady projektu:  300 000 Kč

Setkání občanů části města Za Nádražím v rámci adventních nedělních večerů.

Stav projektu: Termín realizace se teprve uskuteční v adventním čase r. 2021.

Umístění projektu:  třída Míru 42, Český Krumlov

Projekt "Adventní neděle na třídě Míru ", umístění projektu, obrazová dokumentace č. 1

Náklady projektu:  5 000 Kč

Kávový lógr je organický odpad, který se dá dobře zužitkovat. Před více jak rokem se aktivní Krumlovák rozhodl sbírat lógr v Českém Krumlově, aby z něj vzniklo biohnojivo na zahradu. Shromážděný lógr z kaváren z centra města ukládá na kompost. Ten by rád využil jako hnojivo a úrodnou půdu v budoucí Komunitní zahradě.

Nachodil pěšky za rok asi 1000 kilometrů jen mezi kavárnami. Nanosil několik metrů krychlových lógru. Kavárníkům ulehčil s problémem “kam s ním?” V takovém množství kaváren, vypité kávy i sebraného lógru jsme v Čechách jedineční. 

Každému, koho jeho sbírání zajímalo, vysvětlil jak to s lógrem při kompostování a pěstování funguje. Další rok by rád pokračoval. 

V participativním rozpočtu žádá o podporu jeho úsilí v roce 2021 a příspěvek na tuto práci.

Mapa kaváren, kde se sbírá lógr zde.

Umístění projektu:  Vnitřní město + kompost na pozemku města s přístupem občanů

Projekt "Sběr kávového lógru", umístění projektu, obrazová dokumentace č. 1

Náklady projektu:  40 000 Kč

Nemáte vlastní zahrádku? Máme příležitost vytvořit v Českém Krumlově místo, které tu zatím není. Komunitní zahradu, v které se můžete realizovat, pěstovat si vlastní zeleninu, bylinky, zahradní ovoce, nebo květiny pro radost. Komunitní zahrada je pro každého, kdo o ni bude mít zájem.

Můžete naučit své děti, jak to v zahradě funguje, můžete nalézt nové kontakty s lidmi, kteří s vámi mohou sdílet své zkušenosti. Můžete na ní aktivně odpočívat.

První krok pro vznik zahrady dělá aktivní Krumlovák už od léta 2019: sbírá kávový lógr z kaváren kvůli kompostování pro úrodnější půdu pro záhony.

Příspěvek z participativního rozpočtu je především na zřízení zahrady na pozemku města a její základní vybavení.  Bez této investice by start zahradničení byl velmi těžký.

Pak přijde založení komunitního spolku. Zahrada bude vyžadovat váš další zájem, péči a ochotu ji rozvíjet. Společně budeme hledat, jaká zahrada bude, jak získávat vodu na zalévání a jak mít z toho všeho radost.

Stav projektu: Realizace je s ohledem na fakt ohledně opatření omezujících běžné fungování obyvatel v rámci komunity pro letošní rok vysoce nepravděpodobná. Aktuálně je projekt ve fázi prověřování zájmu obyvatel města do zapojení se do projektu a hledání vhodných pozemků k realizaci.

Umístění projektu:  není určeno, výběr lokality a pozemku závisí na zájmu občanů z konkrétních městských čtvrtí

Projekt "Komunitní zahrada", umístění projektu, obrazová dokumentace č. 1

Náklady projektu:  110 000 Kč

Předmětem podnětu je vytvořit souhrn informací ale zejména pustit se do praktických opatření, které zvířatům usnadní život mezi námi lidmi.  Mějme pak z těchto drobných výsledků radost. Učme děti ke vztahu a ochraně přírody.

Ve městě se pohybuje patrné množství divokých zvířat. Zákonem chránění ježci, obojživelníci, ptáci, ale i hmyz. Někteří zahynou z různých důvodů. Mnohdy zbytečně. Není snadné tomu vždy zabránit, ale je možné jinými způsoby zvířatům zpříjemnit pobyt. Mapa pozorování zvířat ukazuje, že tu nežijeme sami.

Jedním z dílčích opatření je polep zastávek MHD a dalších velkých skleněných plochy na budovách samolepkami tak, aby byly bezpečnější a nenaráželi do nich ptáci.

Součástí tohoto podnětu je různá výroba a umístění budek, krmítek, úkrytů, nebo drobných opatření na území města. Vytvoření metodiky a podmínek pro vytváření budek pro zpěvné ptáky, vytváření a umísťování úkrytů pro drobná divoká zvířata.  Doporučení materiálu, umístění, péče o ně.

Jedním konkrétním příkladem je například informační cedule ohledně nekrmení kachen, případně vhodném krmení kachen v prostorách celého města.

Stav projektu: Aktuálně se v rámci tohoto projektu řeší několik dílčích podprojektů:

a) Polepy zastávek městské hromadné dopravy /příp. dalších obdobných staveb/ jako ochrana volně žijícího ptactva. Definování dotčených nemovitostí, osloven dodavatel městského mobiliáře - nabídka dodávaného způsobu polepů zastávek MHD, studium podkladů pro konečný výběr.

b) Edukační činnost ve formě tvorby návodů a postupů na budování ptačích budek a dalších úkrytů pro drobné živočichy pro využití ze strany veřejnosti, školských zařízení, zájmových organizací pro děti a mládež apod. Role města zde bude v prezentaci, koordinaci a technické podpoře (např. dodání materiálu a technických prostředků pro nutnou instalaci a následnou údržbu apod.).

c) Tvorba edukačních materiálů (využití stávajících informačních bodů ve městě, letáků k distribuci) - ve fázi přípravy (předkladatel projektu)

d) Dokument zpracovávající problematiku ochrany volně žijících zvířat ve městě - ve fázi rozpracovanosti (předkladatel projektu)

Umístění projektu:  celé území města

Projekt "Lepší ochrana drobných zvířat ve městě", umístění projektu, obrazová dokumentace č. 1

Náklady projektu:  50 000 Kč

Výměna dvou schodišť před hlavním vchodem domu Plešivec čp. 369. Schodiště je v havarijním stavu, má rozpadající se betonové díly, vyhnuté a poškozené zábradlí, hrozí nebezpečí úrazu.

Umístění projektu:  na sídlišti Plešivec, u domu čp. 369

Projekt "Oprava schodiště Plešivec", umístění projektu, obrazová dokumentace č. 1Projekt "Oprava schodiště Plešivec", umístění projektu, obrazová dokumentace č. 2

Náklady projektu:  150 000 Kč

V roce 2017 v rámci 1. ročníku participativního rozpočtu zvítězil v Domoradicích záměr na zhotovení studie proveditelnosti okružní křižovatky v ul. Domoradická. Dalším krokem a zároveň projektem do 4. ročníku participativního rozpočtu je zhotovení projektové dokumentace.

Umístění projektu:  Domoradice náves, ulice Domoradická

Projekt "Projektová dokumentace pro okružní křižovatku na návsi v Domoradicích", umístění projektu, obrazová dokumentace č. 1

Náklady projektu:  250 000 Kč

U příležitosti výročí 100 let založení Československa byla na návsi Domoradicích vysazena lípa. Dočasně je označena pouze dřevěnou tabulkou. Aby byla tato událost důstojně označena pro další generace, je v tomto projektu navrženo osazení pamětního kamene.

Stav projektu: Předkladatelka si s místními obyvateli vše potřebné zařídí - obstarají kámen, popř. osadí tabulku s textem po konzultaci obsahu. Termín - podzim 2021.

Umístění projektu:  Domoradice náves

Projekt "Pamětní kámen na návsi v Domoradicích", umístění projektu, obrazová dokumentace č. 1

Náklady projektu:  15 000 Kč

Zájem o parkour narůstá mezi mládeží geometrickou řadou a od chvíle, kdy se stal parkour olympijským sportem, zájem o tuto aktivitu ještě vzrostl. Na území Českého Krumlova takové hřiště není.

Umístění projektu:  sídliště Mír – 219/119 vedle stávající multifunkční arény

Projekt "Parkourové hřiště", umístění projektu, obrazová dokumentace č. 1

Náklady projektu:  800 000 Kč

Letní odpoledně-večerní posezení pro obyvatele ulice s občerstvením.

Umístění projektu:  travnaté prostranství naproti tiskárně (491/3)

Projekt "Sousedská slavnost Za Tiskárnou", umístění projektu, obrazová dokumentace č. 1

Náklady projektu:  4 000 Kč

Zachycení centra vylidněného města, jeho hospod, a především místní lidí v nich prostřednictvím fotografií. Kvalitní fotografie spojené s příběhy lidí a s místy, která se mění a zanikají.

Umístění projektu:  výstava v historickém centru se zaměřením na hlavní meadr řeky Vltavy na pozemcích města, případně po dohodě a souhlasu s vlastníkem nemovitostí

Projekt "Skrytý mizející Český Krumlov", umístění projektu, obrazová dokumentace č. 1

Náklady projektu:  250 000 Kč

Konzervace historického nápisu „DUBČEK SVOBODA“ jako politické paměti města. V širším kontextu jako vrstvu nedávné historie, na kterou by se nemělo zapomenout. Stopy a doklady občanské politické angažovanosti jsou dědictvím, které vybízí k zamyšlení. Jsou jen jinou formou informační tabule nebo památníku.

Umístění projektu:  vodní nádrž na Plešiveckém náměstí, jižní část parcely 1288/9

Projekt "Paměť místa - „DUBČEK SVOBODA

Náklady projektu:  40 000 Kč

Ve stínu se bude sedět lépe, než když tam žádný není. Jak stínu na náměstí docílit? Umístěním (mobilní) zeleně a tím zpříjemnit pobyt na náměstí.

Stav projektu: Předkladatelka projektu je v kontaktu s městským architektem Ondřejem Bustou, s nímž aktivně spolupracuje na jednotlivých variantách návrhu. Jsou rozpracovávány verze, obsahující jak mobilní veřejnou zeleň, mobiliář, atypické prvky, dřevěné konstrukce, ale např. i zastínění pomocí textilií a síťovin na nosných lanech.

Umístění projektu:  náměstí Svornosti

Projekt "Stín na náměstí Svornosti", umístění projektu, obrazová dokumentace č. 1

Náklady projektu:  100 000 Kč

Stolpersteine, doslova „kameny, o které je třeba klopýtnout“ (pohledem), jsou dlažební kostky s mosazným povrchem, vsazené do chodníku před domy obětí holokaustu a nacistického režimu. V Evropě jsou jich položeny desítky tisíc.

Položení Stolpersteine v Českém Krumlově má připomínat jeho německou minulost, židovskou komunitu a vůbec otevírat otázky 20. století. „Aby si někdo kámen mohl přečíst, musí se před obětí sklonit,“ říká umělec Gunter Demnig, jenž celosvětový projekt realizuje.

První kámen položil roku 1992 v Kolíně nad Rýnem. Od roku 2008 se Stolpersteine nacházejí i v České republice (např. v Olomouci, Kolíně, Neratovicích, Ostravě, Třeboni, Českých Budějovicích). V každém městě se o jejich položení stará spolek nebo určitá osoba.

Když půjdou děti do školky kolem Stolpersteine, budou se ptát, kdo byli lidé, na něž kameny upomínají, a co se s nimi vlastně stalo.

Rodina Spiro měla mimo jiné velký vliv na rozvoj regionu. Jejich přičiněním se scelila místní židovská obec, vystavěla synagoga a v neposlední řadě velice lidsky pečovali o své zaměstnance v papírnách Větřní. Pro svůj židovský původ ale museli zemi opustit a nebylo jim dovoleno se do vlasti vrátit.

Navazovala by komunitní práce s obyvateli Krumlova, kteří projeví zájem mapovat osudy obětí nacistického režimu (např. k nim mají příbuzenský vztah, nebo bydlí v nemovitosti po nich a tak dále).

Umístění projektu:  U vstupu do původní vily rodiny Spiro, Pod Kaštany 268, Plešivec 1344/1

Projekt "Stolpersteine – Kameny zmizelých", umístění projektu, obrazová dokumentace č. 1

Náklady projektu:  7 000 Kč

Osazení veřejného osvětlení v prostoru před ZŠ Plešivec, a to jak před branou u hlavního vchodu, tak i cestu ke spodnímu vchodu. V zimě chodí děti brzy ráno ke škole v podstatě po tmě. V tělocvičně bývají večer různé aktivity a v zimě při vyzvedávání dítěte před školou např. z fotbalového tréninku není vidět na krok.

Stav projektu: Je stanoveno rozhodnutí stavebního úřadu (územní souhlas), čeká se na nabytí právní moci a v příprave je veřejná zakázka, která bude vyhlášena po nabytí pravomocného rozhodnutí k realizaci. Jeden sloup se svítidlem navíc bude řešen v rámci nabídky společnosti OSAM TRADE, která toto světlo (bezdrátové) městu daruje.

Umístění projektu:  prostor před ZŠ Plešivec

Projekt "Osvětlení před ZŠ Plešivec", umístění projektu, obrazová dokumentace č. 1

Náklady projektu:  221 000 Kč

Instalace dalších herních prvků na stávající hřiště na sídlišti Špičák.

Umístění projektu:  prostor mezi T. G. Masaryka 115 a Špičák 121.

Projekt "Rozšíření hřiště na Špičáku", umístění projektu, obrazová dokumentace č. 1

Náklady projektu:  160 000 Kč

Předmětem projektu je umístění nového multifunkčního herního prvku na hřišti na Plešivci, jehož součástí bude houpačka, skluzavka, lanové mostky nebo šplhadlo.

Umístění projektu:  sídliště Plešivec, u domu čp. 353

Projekt "Multifunkční herní prvek na hřišti na Plešivci", umístění projektu, obrazová dokumentace č. 1

Náklady projektu:  200 000 Kč

Procházíte-li Benátky a dobře se díváte, spatříte v mnoha rozích do zdí zazděné zídky – totiž "protimočící kameny", které zcela dostojí svému jménu: močí-li se do takto zazděného rohu, stříká žlutá tekutina plnou silou proti pachateli; dost trapné a nepříjemné natolik, že si příště zcela jistě vyhledá jiné (oficiální) místo pro svůj úmysl.

Inspirace z tohoto města je převzata pro realizaci v Českém Krumlově, v jehož centru dochází ke znečišťování přilehlých ulic, jsou zde zničené okapy a rozbitá okna, pomalované zdi, vyryté vzkazy a neslušné výrazy.

Umístění projektu:  Hradební ulice a nábřeží

Projekt "Kameny proti močení a odstranění agresivních graffiti", umístění projektu, obrazová dokumentace č. 1Projekt "Kameny proti močení a odstranění agresivních graffiti", umístění projektu, obrazová dokumentace č. 2

Náklady projektu:  200 000 Kč