Participativní rozpočet 2018/2019

Město Český Krumlov oslovilo občany a podnikatele jednotlivých částí města, aby si navrhli, co jim ve městě schází, co by chtěli opravit. Českokrumlovská veřejnost má tímto možnost sama navrhnout konkrétní projekty a v následném hlasování rozhodnout, který z návrhů bude financován z tzv. participativního rozpočtu. Přípustné jsou projekty investičního charakteru, ale i komunitní aktivity pro místní obyvatelstvo.

Město Český Krumlov tímto počinem přistoupilo k realizaci prvního z projektů Akčního plánu města Český Krumlov, jenž byl připraven v úzké spolupráci s českokrumlovskou veřejností v rámci aktivit Krumlov sobě - Tvořme Krumlov spolu.

Druhý ročník participativního rozpočtu. Město Český Krumlov rozdá na projekty občanů více než tři čtvrtě milionu

Pokračovat v trendu většího zapojení obyvatel do rozhodování o městě je strategií Českého Krumlova. Radnice aktuálně sbírá náměty pro druhý ročník participativního rozpočtu, ve kterém si občané sami navrhnou a zvolí, čím chtějí vylepšit místo, kde žijí. Obyvatelé mají na zaslání svých nápadů celý červen.

Zastupitelé schválili realizaci projektu participativního rozpočtu 2018/2019, jehož cílem je více zapojit veřejnost do rozhodování o životě ve městě a realizovat drobné projekty, které vzejdou od samotných obyvatel jednotlivých částí města.

„Smyslem participativního rozpočtu je vtáhnout obyvatele do dialogu o utváření místa, kde žijí. Ukázat lidem, jaké jsou možnosti města i jak se mohou na změně jeho tváře a životě v něm podílet," vysvětluje místostarosta Josef Hermann.

Zároveň se zastupitelstvo města rozhodlo navýšit rozpočet 2019 na projekty občanů o polovinu původní částky, tj. na celkových 750 000 korun. Místní část Slupenec má navíc částku navýšenou o 22.243 korun, což jsou prostředky, které v prvním ročníku obyvatelé na své projekty nevyčerpali. Novým Dobrkovicím byl připočítán padesátitisícový bonus za nejvyšší účast při loňském hlasování. Stejná bonus do rozpočtu 2019 obdrží i lokalita, která bude letos v hlasování procentuálně nejaktivnější. Diskuse se svedla rovněž kolem realizace mlhoviště u kina na Špičáku - vítězného projektu z loňského roku. Původně plánovaný zdroj vody z objektu kina nelze využít a jakékoliv jiné řešení by realizaci neuměrně prodražilo. „Proto jsme po projednání s předkladatelkou přistoupili k tomu, že se mlžítko realizovat nebude a alokovaná částka 33 968 korun pro Špičák se z loňska přesune a připočte k částce letošního ročníku," objasnil místostarosta. K tomuto řešení město přistoupilo i proto, že mlhoviště u kina získalo v hlasování pouze tři hlasy.

Sběr námětů

Sběr projektových námětů, tedy toho, co chtějí obyvatelé ve své části města udělat, např. upravit posezení mezi domy, nebo uspořádat sousedskou slavnost apod. začíná 1. června a potrvá do 22. července 2018 (původní termín 30. června byl posunut).

Náměty je možné zasílat prostřednictvím ONLINE FORMULÁŘE. Další možností je vyplnit formulář v tištěné podobě a odevzdat jej do dvou sběrných boxů umístěných buď na radnici na náměstí Svornosti a nebo na podatelně městského úřadu v Kaplické ulici 439. Formuláře jsou k dispozici zde nebo přímo u sběrných boxů. Náměty na projekty v jednotlivých městských částech mohou navrhovat občané a podnikatelé bez ohledu na trvalé bydliště.

Podmínky, které musí projekty splnit

Podpořeny mohou být investiční i neinvestiční (tzv. měkké i tvrdé) projekty. V případě projektů investičního charakteru musí být v souladu s územním plánem, musí být realizovány na majetku města (příp. musí být předem vyjasněny a vyřešeny majetkoprávní vztahy). Projekty nesmí být v kolizi s jinými záměry, jedná se o veřejně přístupné projekty dostupné všem obyvatelům (děti, rodiče, dospělí, senioři, zdravotně postižení atd.). V případě tzv. měkkých projektů lze žádat na komunitní aktivity, společenské a volnočasové aktivity, které budou zajišťovány přímo navrhovateli projektu.

Rozdělení finančních prostředků pro jednotlivé části města

Území města bylo rozděleno do devíti částí, pro které pak byla ze 750.000 Kč vyčleněna konkrétní částka podle předem stanoveného klíče. Sestává z pevné částky, k níž je připočtena proměnná částka podle počtu obyvatel:

lokalitarozpočet (po zaokrouhlení)
Domoradice 123 967 Kč
Horní Brána 118 807 Kč
Špičák 81 857 Kč
Nádražní Předměstí 146 150 Kč
Nové Dobrkovice 80 910 Kč
Nové Spolí 50 536 Kč
Plešivec 155 897 Kč
Slupenec 51 080 Kč
Vyšný 47 007 Kč
Celkem856 211 Kč

Z participativního rozpočtu bylo vyčleněno centrum města, území městské památkové rezervace. Jeho rozvoj je dlouhodobě podporován prostřednictvím jiných zdrojů, např. programu regenerace městských památkových zón a rezervací.

Mapa lokalit

Mapa lokalit pro participativní rozpočet města Český Krumlov 2018/2019

Další postup - setkání s předkladateli

Na přelomu července a srpna se uskuteční veřejné setkání s předkladateli námětů. Cílem setkání bude projekty představit, objasnit, příp. se mohou projekty s obdobným záměrem spojit.

Přes léto městský úřad posoudí náměty z hlediska jejich realizovatelnosti a v září se pak uskuteční další setkání, na kterém již budou představeny projektové náměty, vhodné k realizaci.

Hlasování

Popularizaci projektů si předkladatelé zajišťují především sami. Město bude projekty prezentovat souhrnně prostřednictvím webových stránek www.KrumlovSobe.cz. Je na každém z předkladatelů, aby přesvědčil sousedy, proč mají hlasovat právě pro daný záměr.

Hlasování proběhne na podzim pouze elektronickou formou prostřednictvím aplikace zde.

V jednotlivých částech města mohou hlasovat pouze obyvatelé, kteří jsou zde hlášeni k trvalému pobytu. Na základě připomínek a komentářů z hlasování v roce 2017 byl dotazník nutný k ověření hlasujícího upraven a zjednodušen. V platnosti stále zůstává ověřování hlasujících skrze telefonní číslo.

Princip hlasování

Vítězným projektem se stane takový, který obdrží nejvíce hlasů. V dané lokalitě se může realizovat i více projektů (vždy podle pořadí v hlasování), a to v případě, že součet nákladů na realizaci takových projektů bude v limitu vyčleněné částky pro danou oblast.

Bonusem, pro tu část města, kde se do hlasování zapojí procentuálně nejvíce obyvatel, je dalších 50 000 korun do participativního rozpočtu na projekty dalšího ročníku.

Schválení projektů

Na základě výsledků hlasování budou vítězné projekty předloženy zastupitelstvu ke schválení a zapracovány do návrhu rozpočtu na rok 2019. Realizaci investičních akcí zajistí příslušný odbor městského úřadu, komunitní, volnočasové projekty apod. si realizuje předkladatel.

Stav realizace projektů 2017/2018

Aktuálně je v plném proudu také realizace deseti vítězných projektů pilotního ročníku participativního rozpočtu 2017/2018.

A co se stane s projekty, které nesplňovaly podmínky?

Třebaže některé z podaných podnětů neodpovídají pravidlům, nejsou například navrženy na majetku města, nebo mnohonásobně převyšují daný rozpočet, bude se město Český Krumlov snažit, zařadit tyto investice do svého rozpočtu pro následující roky. „Podmínky pro realizaci projektů z participativního rozpočtu jsou dané a pro určitý rok neměnné. Nicméně město nechce opustit smysluplné projekty, které zaslali občané. Proto se budeme snažit najít jiné cesty, jak projekty realizovat v rámci aktivit městského úřadu a jeho běžného rozpočtu," uvedl místostarosta Josef Hermann.

Kontakt

Navrhovatelé projektů se mohou s případnými dotazy obracet na Radku Ondriášovou, vedoucí Odboru financí Městského úřadu v Českém Krumlově; e-mail: radka.ondriasova@mu.ckrumlov.cz, telefon: 380 766 250.